Všeobecná pravidla soutěže na iWant.cz

1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je Smarty CZ, a.s. zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 17937 sídlo: Olivova 4/2096, 110 00, Praha ,1 IČ: 24228991, DIČ: CZ24228991 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba platnosti soutěže

Soutěž bude probíhat od 19. 10. 2018 od 00:00 hodin do 27. 10. 2018 do 23:59:59 hodin.

3. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž, jejíž platnost je uvedena v bodě 2 těchto pravidel.

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoli fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“). Podmínkou pro účast v soutěži je vlastnictví funkční e-mailové adresy.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Smarty CZ, a.s. a ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

Každý účastník může vyhrát pouze jednu cenu. Soutěže se každý účastník může zúčastnit opakovaně tj. soutěžit v rámci více kol, nicméně v každém soutěžním kole pouze jednou.

5. Pravidla soutěže

Účastník se do soutěže přihlašuje vyplněním formuláře na stránce iWant - soutěž o iPad 2018 a zodpovězením všech otázek v tomto formuláři.

Soutěž probíhá na stránce sociálních sítí iWant Apple Premium Reseller od 19. 10. 2018 00:00 do 27. 10. 2018 23:59:59.

6. Oznámení výsledků výhercům

Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailové adresy, případně telefonicky, a to na emailovou adresu a telefonní číslo, které uvedl ve formuláři účtu, a to do 14 dnů od uzavření příslušného soutěžního kola.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo požadovat fotodokumentaci výherce s výhrou a zároveň předat hlavní výhru příslušného kola ve svých prodejnách a pořídit foto/videozáznam s výhercem z předání výhry. Tyto pořízené záznamy mohou být vyhlašovatelem soutěže použity k marketingovým účelům.

7. Osobní údaje

Soutěžící uděluje dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

8. Závěrečná ustanovení

a) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

b) Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

c) Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

d) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

e) Ceny nad 10 tis. Kč patří mezi ostatní příjmy fyzické osoby a zdaní se 15% zvláštní sazbou daně (tj. srážkovou daní), přičemž daň odvede vyhlašovatel soutěže.

f) Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

g) Tyto podmínky jsou platné a účinné od 29. 3. 2021.